Navigácia

Obsah

PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE OBCE

Obec Trebatice bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a to dňom  volieb do orgánov samosprávy obcí t. j. v dňoch 23. a 24.11.1990.

Kompetencie obce (t. j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:

- Ústavou Slovenskej republiky

- zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)

- platným právnym poriadkom Slovenskej republiky

- všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky).

Prehľad právnych predpisov

 

Organizačná štruktúra Obce Trebatice má nasledujúce zložky:

  • obecný úrad
  • základná škola
  • materská škola
  • školská jedáleň pri MŠ
  • spoločný úrad samosprávy