Navigácia

Obsah

KOMUNÁLNY ODPAD

Obecný úrad v Trebaticiach oznamuje občanom, že z dôvodu zmeny v systéme zberu komunálneho odpadu upravenej vo Všeobecnom záväznom nariadení obce Trebatice č. 7/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a v dôsledku zmeny dodávateľa poskytovanej služby – zberu komunálneho odpadu – bude zber komunálneho odpadu od februára 2023 upravený na štvortýždňový interval.

Štruktúra komunálneho odpadu:

  • zmesový komunálny odpad (odpad z domácností, obchodov, podnikov - nie odpad z výroby)
  • odpad z čistenia ulíc

Vzhľadom na prebiehajúcu vykurovaciu sezónu upozorňujeme občanov, že horúci, tlejúci alebo teplý popol do zbernej nádoby na zmesový odpad nepatrí kvôli riziku jeho opätovného vznietenia v zberovom vozidle alebo na skládke. Popol v nádobe na zmesový odpad musí byť preukázateľne studený - prípadne vlhký, čo posúdia pracovníci zberovej spoločnosti pri jeho vývoze. Ak nebudú splnené uvedené podmienky, nádobu s popolom nevyvezú. Naviac drevný popol je veľmi dobré použiť ako hnojivo do záhrady. 

Žiadame občanov, aby uvedené obmedzenia rešpektovali a akceptovali. Spolu tak predídeme možným škodám na životoch a majetku obcí a zberových spoločností, ktoré by boli spôsobené práve takýmito požiarmi. 

 

UPOZORNENIE: nádoby na vývoz je potrebné pripraviť pred nehnuteľnosť jeden deň pred plánovaným vývozom.

 

Tlačivá na striahnutie - komunálny odpad (PO aj FO):