Navigácia

Obsah

INFORMÁCIE:

- o spôsobe získavania informácií:

Postup upravuje Interná smernica poskytovania informácií v podmienkach obce Trebatice smernica pre poskytovanie informácií

- o spôsobe podávania žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností a o postupe obce pri vybavovaní (vrátane lehôt):

Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:

1. poštou na adresu obce

2. osobne v podateľni Obecného úradu v Trebaticiach v úradných hodinách

3. elektronicky.

Obec Trebatice postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.

- o spôsobe podávania opravných prostriedkov voči rozhodnutiam obce

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom  konaní, ako aj v osobitných konaniach,  je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:

1.   poštou na adresu obce

2.  v podateľni Obecného úradu v Trebaticiach v úradných hodinách

3.  elektronicky.

 

Smernica o podrobnostiach podávania, preverovania a evidovania ozámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti

Smernica_upravujúca_postup_podávania_a_preverovania_oznámení v obci Trebatice.pdf (447.82 kB)