Navigácia

Obsah

Aktuálne (leto 2023) je obecná knižnica z prevádzkových dôvodov zatvorená až do odvolania. 

Obecná knižnica je zriadená ako organizačná zložka Obce Trebatice, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie knižnično-informačných služieb. Pri budovaní knižničných fondov a zabezpečovaní služieb obyvateľom obce knižnica spolupracuje s Krajskou knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave, ktorá plní úlohu metodického centra pre verejné knižnice v okrese Piešťany. Knižnica utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných  dokumentov miestneho významu, poskytuje knižnično- informačné služby, organizuje a zabezpečuje tiež ďalšie kultúrne, vzdalávacie a spoločenské podujatia, ktoré súvisia s jej hlavnou činnosťou (literárne stretnutia, besedy, výstavy a pod.).

Hospodárenie knižnice je súčasťou hospodárenia obce a je viazané na rozpočet obce. V rozpočte obce sa každoročne stanovuje finančná čiastka na zabezpečenie činnosti knižnice a na nákup kníh a časopisov.

Poskytovanie knižnično-informačných služieb upravuje knižničný a výpožičný poriadok.  Obecná knižnica Trebatice poskytuje svoje služby v nasledujúcom čase:

piatok   od 16.00 h  do 19.00 h

sobota  od 16.00 h  do  19.00 h.

Knižnica poskytuje tieto základné služby: výpožičné, informačné a návštevu internetového kútika pre čitateľov knižnice. Prihlásený čitateľ dostáva čitateľský preukaz, jeho platnosť treba každý rok obnovovať. Za vydanie čitateľského preukazu sa vybarajú poplatky: dospelí čitatelia platia 2,00 € (dve eurá) a deti a študenti platia 1,00 € (jedno euro).